ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ ТА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН: У ЧОМУ РІЗНИЦЯ

         Доволі часто в повсякденному житті виникають ситуації, коли людині необхідно для вирішення її проблеми отримати певну інформацію від органів державної влади чи місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації.

         Стаття 40 Конституції України гарантує, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

         Також, згідно з Законом України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

         Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

 

Доступ до публічної інформації та запит з метою її отримання

 

         Публічна інформація − це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

         Запит може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір та має містити:

·         ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

·         загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

·          підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

         Про детальний порядок подання запиту на отримання публічної інформації, де також можна знайти і відповідний зразок можна переглянути за посиланням: https://www.dei.gov.ua/posts/89

         Розпорядник інформації має надати відповідь на запит не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. У деяких випадках відповідь може бути надана не пізніше 48 годин (наприклад, якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи), або строк відповіді може бути продовженим до 20 робочих днів (щодо надання великого обсягу інформації або здійснення пошуку інформації серед значної кількості даних).

 

Звернення громадян: пропозиція, заява, скарга

         Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

         У зверненні має бути зазначено:

·        прізвище, ім’я, по батькові;

·         місце проживання громадянина,

·         викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

·        підпис заявника (заявників) із зазначенням дати (у випадку направлення письмового звернення);

·         електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним (у випадку направлення електронного звернення).

         Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

У чому ж різниця: звернення громадян чи запит на інформацію

·                 Публічну інформацію зберігають та надають в основному суб’єкти владних повноважень, а також суб’єкти господарювання, які виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором чи займають домінуюче (монопольне) становище на ринку.

·                 Звернення громадян подаються до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб.

·                 Публічна інформація наявна у розпорядника інформації у готовому вигляді і не потребує додаткового опрацювання, в той час як відповідь на звернення опрацьовується індивідуально і створюється кожного разу окремо.

·                 За загальним правилом, відповідь на запит на інформацію надається не пізніше 5 робочих днів, з можливістю подовження до 20 робочих днів. Звернення громадян опрацьовується у місячний термін, з можливістю подовження до 45 днів.

            Звернення та запити пропонуємо надавати поштою за адресою : пров. Козацький, 10  м. Херсон, 73003 або на електронну пошту: pivdennyi@dei.gov.ua

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці